Ξεκινά το πρόγραμμα Voucher για 30.000 ανέργους 25-29 ετών.


'Βγήκε' η προκήρυξη για το νέο Πρόγραμμα Voucher 'Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ'

Σύμφωνα με το σχέδιο η δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (γεννημένοι από 01/01/1985 έως 31/12/1989), εκ των οποίων:

  • 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
  • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η δράση επίσης περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών, με έμφαση στην ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων,
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, συνολικής διάρκειας 450 ωρών και με διάρκεια που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες,
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
  • Τρεις φάσεις πληρωμών των ωφελουμένων (1η με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης - 2η με την ολοκλήρωση 180 ωρών πρακτικής άσκησης και 3η με την ολοκλήρωση 240 ωρών πρακτικής άσκησης).

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα είναι:

α) Για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 2.550€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας 2.280€  (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

Η επιλογή των συμμετεχόντων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας,

2. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014). Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

3. Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις.

Οι  ωφελούμενοι  που  θα  επιλέξουν  το  Interactive Learning για  την υλοποίηση του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν:

  •  Δωρεάν  πιστοποίηση  των  προσόντων  τους,  σε  όποια  ειδικότητα επιλέξουν,  από  τον  Φορέα  Πιστοποίησης  Ανθρώπινου  Δυναμικού ACTA, τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Δωρεάν  πιστοποιητικό  γνώσεων  πληροφορικής  της  ACTA αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de