ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να

  • Γνωρίζουν το εύρος εφαρμογής του Επαγγελματικού Καθαρισμού
  • Αναλύουν τις βασικές αρχές της οικολογίας, της ανακύκλωσης υλικών και της χρήσης οικολογικών προϊόντων
  • Γνωρίζουν τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και τους Κανόνες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
  • Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων και υλικών επαγγελματικού καθαρισμού
  • Χειρίζονται αποτελεσματικά τα επαγγελματικά απορρυπαντικά
  • Γνωρίζουν και λαμβάνουν όλα τα μέσα προστασίας και ασφαλείας ανάλογα με τα αναλώσιμα υλικά καθαριότητας που χειρίζονται
  • Γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των επαγγελματικών μηχανημάτων καθαρισμού.
  • Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις διαδικασίες έλεγχου του χώρου και των επιφανειών ευθύνης.

Πιστοποιήση: 

CCPr

Certified Cleaning Professional - CCPr
Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Καθαριστής

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ


 

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους τεχνικούς αλλά και αυτούς που θέλουν να δουλέψουν ως τεχνικοί στην λειτουργία και συντήρηση μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Περιέχει όλα τα αντικείμενα επεξεργασίας και διαχείρισης λυμάτων με γνώμονα τις σύγχρονες τάσεις ,τις προοπτικές και τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.

Πιστοποιήση:

CWTPT

Certified Wastewater Treatment Plans Technician - CWTPT
Τεχνικός Λειτουργίας και Συντήρησης Μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων

Φορέας Πιστοποίησης: ACTA, Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de